1.         vi /etc/ssh/sshd_config

2.         Modify those lines:

PubkeyAuthentication          yes

AuthorizedKeysFile              .ssh/authorized_keys

PasswordAuthentication      no

3.         service sshd restart