echo显示带颜色,需要使用参数-e
格式:echo -e "\033[字背景颜色;字体颜色m字符串\033[控制码"
例如:echo -e "\033[\41;37m Tong \033[0m"    其中41代表底色,37代表字的颜色控制选项说明:
\33[0m    关闭所有属性
\33[1m    设置高亮度
\33[4m    下划线
\33[5m    闪烁
\33[7m    反显
\33[8m    消隐
\33[30m -- \33[37m    设置前景色
\33[40m -- \33[47m    设置背景色
\33[nA    光标上移n行
\33[nB    光标下移n行
\33[nC    光标右移n行
\33[nD    光标左移n行
\33[y;xH设置光标位置
\33[2J    清屏
\33[K    清除从光标到行尾的内容
\33[s    保存光标位置
\33[u    恢复光标位置
\33[?251隐藏光标
\33[?25h显示光标例子:

echo -e "\033[30m 黑色字 \033[0m"
echo -e "\033[31m 红色字 \033[0m"
echo -e "\033[32m 绿色字 \033[0m"
echo -e "\033[33m 黄色字 \033[0m"
echo -e "\033[34m 蓝色字 \033[0m"
echo -e "\033[35m 紫色字 \033[0m"
echo -e "\033[36m 深绿字 \033[0m"
echo -e "\033[37m 白色字 \033[0m"


echo -e "\033[40;37m 黑底白字 \033[0m"
echo -e "\033[41;37m 红底白字 \033[0m"
echo -e "\033[42;37m 绿底白字 \033[0m"
echo -e "\033[43;37m 黄底白字 \033[0m"
echo -e "\033[44;37m 蓝底白字 \033[0m"
echo -e "\033[45;37m 紫底白字 \033[0m"
echo -e "\033[46;37m 深绿底白字 \033[0m"
echo -e "\033[47;30m 白底黑字 \033[0m"《完》