Java注解(Annotation)详解(一)——概述及JDK自带注解

http://blog.csdn.net/zen99t/article/details/49506919


Java注解(Annotation)详解(二)——自定义注解

http://blog.csdn.net/zen99t/article/details/49508447


Java注解(Annotation)详解(三)——解析注解

http://blog.csdn.net/zen99t/article/details/49512411


Java注解(Annotation)详解(四)——注解反射生成SQL语句

http://blog.csdn.net/zen99t/article/details/50351575


深入理解Java:注解(Annotation)自定义注解入门

http://www.cnblogs.com/peida/archive/2013/04/24/3036689.html