explode按整个分割符字符串参数分割字符串(第二个参数)为数组,但如果需要多个分割符则用strtok,配合while一步一步将字符串分割.

<?php
$a = 'heollommpnn';
var_dump(explode('op',$a));
$b = strtok($a,'op');
while( !empty($b) ){
     echo $b . "<br />";
     $b = strtok('op');
}