1.puts函数

自动在输出时添加换行符,遇到空字符停止

2.fputs函数

第二个参数指明输出方式,stdout

不会自动添加换行符

3.配对使用

gets丢弃换行符,puts自动添加换行符

fgets存储换行符,fput不会自动添加换行符

 1. #include<stdio.h> 
 2. #define MAX 81 
 3.  
 4. int main(void){ 
 5.     char line[81]; 
 6.     while(gets(line)){ 
 7.         puts(line); 
 8.     } 
 9.     while(fgets(line,81,stdin)){ 
 10.         fputs(line,stdout); 
 11.     } 
 12. }  

4.printf

不会自动添加换行符,需要自己指定