shell监控脚本-监控mysql 主从复制


注意:请先参考 shell监控脚本-准备工作,监控脚本rhel5 下测试正常,其它版本的linux 系统请自行测试
#监控mysql 主从复制

 1. cat chk_mysql_rep.sh

 2. #!/bin/bash

 3. #

 4. #script_name:chk_mysql_rep.sh

 5. #check mysql replication

 6. #

 7. #last update 20130320 by dongnan

 8. #bbs# http://bbs.ywwd.net/

 9. #blog# http://dngood.blog.51cto.com

 10. #

 11. #ssh root@xen "/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -pdongnan -e 'show slave status\G' -ss" | awk '/Running:/ {print $2}'

 12. #Yes

 13. #Yes

 14. #

 15. #variables

 16. ssh=/usr/bin/ssh

 17. sh_dir=/root/sh/

 18. crondir=${sh_dir}crontab

 19. source ${sh_dir}CONFIG

 20. hosts="$DB_SLAVE_HOSTS"

 21. #main

 22. #主循环遍历机器

 23. for HOST in $hosts;do

 24. log=$crondir/log/mysql_replication_error.log

 25. key=$($ssh root@$HOST "/usr/local/mysql/bin/mysql -uroot -pdongnan -e 'show slave status\G' -ss" | awk '/Running:/ {printf $2}')

 26.    #无法连接的主机,跳过本次循环

 27.    test -z "$key" && continue

 28.    #返回结果真

 29.    if [ "$key" == "YesYes" ];then

 30.        #flag真,解除报警

 31.        if [ -f "${crondir}/log/$HOST.mysql" ];then

 32.            #sms

 33.            #for mobile in $MOBILES;do

 34.                #echo "$HOST replication ok" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT "$mobile" -unicode

 35.            #done

 36.            #mail

 37.            for mail in $MAILS;do

 38.                echo "$HOST replication ok" | mail -s "$HOST replication ok" $mail

 39.            done

 40.            #flag

 41.            rm -f "${crondir}/log/$HOST.mysql"

 42.        fi

 43.    #返回结果假

 44.    else  

 45. check_date=$(date '+ %F %T')

 46.        #flag假,报警

 47.        if [ ! -f "${crondir}/log/$HOST.mysql" ];then

 48.            #sms

 49.            #for mobile in $MOBILES;do

 50.                #echo "$HOST replication error" | /usr/local/bin/gammu --sendsms TEXT "$mobile" -unicode

 51.            #done

 52.            #mail

 53.            for mail in $MAILS;do

 54.                echo "$HOST replication error" | mail -s "$HOST replication error" $mail

 55.            done

 56.            #flag

 57.            echo "replication error" >"${crondir}/log/$HOST.mysql"

 58.            #log

 59.            echo "$check_date $HOST mysql replicaton error" >> $log

 60.        fi

 61.    fi

 62. #

 63. done

#
结束
更多请:  
linux 系统运维  37275208  
vmware 虚拟化  166682360